Misyonumuz
a-)
Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,
b-)Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde çözüm önerileri sunmak,
c-)Rektörlük tüzel kişiliğine karşı personel tarafından, göreve son verme, kadro derece, atama işleminin iptali, disiplin cezalarının iptali, görevlendirmenin iptali gibi sebeplerle; öğrenciler tarafından not iptali, kayıt silme, disiplin cezaları işlemlerinin iptali talebiyle; diğer kurum kuruluş ve kişiler tarafından açılan her türlü davaları takip etmek,
d-)Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek.

Vizyonumuz: Teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, ekip çalışmasına önem veren, işinde uzman, araştırıcı, yenilikçi, paylaşımcı kaynakları etkin ve verimli kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir Müşavirlik olmak; Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; Hukuk Müşavirliğinin görevleri şu şekilde sayılmıştır; “MADDE 35- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,
b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.” Müşavirliğimiz tarafından yerine getirilen görevler;
  •  Açılan davalara ilişkin savunma, dava dilekçeleri hazırlamak,
  •  Aleyhimize verilen kararlar için bir üst merciiye başvurmak,
  •  Tedavi gideri, maaş borcu, vekâlet ücreti ve diğer alacaklar için icra takibi yapmak
  •  Aleyhimize sonuçlanan davalara ilişkin yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödeme emirleri düzenlemek,
  •  Üniversitemiz adına gelen Üçüncü Kişi Haciz İhbarnamelerini takip etmek,
  •  Diğer idari ve akademik birimlerden gelen sorulara hukuki çerçevede mütalaada bulunmak,
  •  Şikayet ve itirazların cevaplandırılması, şeklinde sıralanabilir.