Üniversite aleyhine sonuçlanan davalar ve işlemler bakımından Avukatlara yapılacak vekâlet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzunun ödeme emrine bağlanması esastır. Bu kapsamda, ödeme talep eden tüm avukatların usulüne uygun olarak düzenleyecekleri Serbest Meslek Makbuzlarını, ödeme talep dilekçelerinin ekine eklemesi esastır. Bu durum icra dairesine yapılacak vekâlet ücreti ödemeleri için de geçerlidir.
Serbest meslek makbuzu düzenlemekten kaçınan avukatlara, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 24 sayılı tebliğine istinaden oluşturulan, Ek-1 de yer alan form tebliğ edilecektir.
Önemle duyurulur.
 
 EK-1
AVUKATLARA YAPILACAK VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE
SERBEST MESLEK MAKBUZU TANZİM EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU
İdare Adı  Harran Üniversitesi Rektörlüğü
Ödeme Birimi  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 (VKN. 4580517503)
Harcama Birimi Hukuk Müşavirliği
Avukatın Adı ve Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Tahakkuk İşlem Tarihi ve Numarası  
Ödemenin Çeşidi  
Ödenecek Tutar  
 


Yukarıda yazılı vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin olarak serbest meslek makbuzunun ödeme tarihten itibaren 10 gün içinde düzenlenip idaremize verilmesi gerekir. Bu süre zarfında serbest meslek makbuzunun idaremize ibraz edilmemesi halinde bu durum bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirilecektir. …../…../202…
 
TEBELLÜĞ EDEN AVUKAT                                                                      TEBLİĞ EDEN İDARE
Adı ve Soyadı:
İmzası:                

Diğer Haber Başlıkları